Czy grozi mi eksmisja?

C

Lokatorzy, którzy zalegają z czynszem dłużej niż 2 miesiące mogą zostać eksmitowani z zajmowanego lokalu. Jedynym ograniczeniem jest sezon zimowy od 1 listopada do 15 marca w Walonii oraz od 1 grudnia do 28 lutego w Bruskeli, podczas którego nie można przeprowadzać wydalenia z mieszkań socjalnych. Natomiast w przypadku najmu prywatnego pora roku nie odgrywa już znaczenia. Ze względu na pandemię COVID-19 belgijska Izba Komornicza rekomenduje ograniczenie eksmisji do niezbędnego minimum, ale nie ma oficjalnego zakazu przymusowego usunięcia lokatorów z mieszkania.

Jeżeli właściciel złożył pozew o eksmisję do Sądu Pokoju to strony zostaną wezwane przed oblicze Sędziego w celu ewentualnego polubownego rozwiązania problemu. W tego typu sprawach CPAS jest zawsze zawiadamiany i może on interweniować w miejsce dłużnika. Jeśli zaległość nie jest kumulacją wielu zaległych czynszów to CPAS często wykłada kwotę dłużną, aby lokator uniknął eksmisji. W niektórych sytuacjach CPAS może zaproponować inny lokal, ale ze zględu na duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie-ciężko jest obecnie takie mieszkanie zastępcze uzyskać, zwłaszcza w Brukseli. Niemniej jednak warto o to pytać w  CPAS gminy miejsca zamieszkania.

Samo rozwiązanie umowy najmu nie daje tytułu wykonawczego do wykonania eksmisji. Właściciel bez zgody Sądu nie możne także zmienić zamków w mieszkaniu zadłużonych lokatorów. Jedynie Sąd może upoważnić właściciela do dokonania wydalenia. Może ono się odbyć nie wcześniej niż 1 miesiąc od notyfikacji decyzji przez komornika. O ostatecznej dacie eksmisji decyduje komornik poostawiając lokatorom co najmniej 5 dni roboczych na dobrowolne opuszczenie lokalu.

Termin na odwołanie to jedynie 2 dni od daty doręcznia decyzji.

Należy pamiętać, że eksmisja odbywa się na koszt lokatora. Średni koszt to ok  1000 Euro- wliczone są w to koszty komornicze, ślusarza, policyjnej blokady miejsca,  firmy dysponującej windą okienną, koszt osób wynoszących rzeczy. Wyniesione przedmioty pozostawiane są na chodniku (za co grozi mandat) lub zabierane i przechowywane przez administrację gminną przez okres 6 miesięcy również na koszt lokatora.

Jak widać z powyższego, eksmisja jest nieprzyjemnym i kosztownym rozwiązaniem. Należy zrobić wszystko, aby nie powstały wielomiesięczne zaległości płatnicze informując CPAS o trudnościach finansowych.

Uwaga. Eksmisja osób nielegalnie zajmujących dane pomieszczenie jest uproszczona i dodatkowo nakładana jest grzywna administracyjna w w wysokości od 200 do 2 400 Euro. Tego typu eksmisji dokonuje policja.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

napisane przez Agnieszka Sità