Prewencja na poziomie społecznym

P

Podstawowymi celami w działaniach ukierunkowanych na zapobieganie przemocy są na poziomie społeczeństwa: zwiększenie świadomości i wiedzy na ten temat, organizowanie lokalnych debat, stymulowanie i promowanie akcji społecznych, określanie przyczyn przemocy w środowisku lokalnym i zapewnienie bazy organizacji i placówek pomocy oraz wsparcia dla ofiar.

Działania mające na celu zapobieganie przemocy w społecznościach to:

  • kampanie edukacyjne – realizowane przez media w celu dotarcia do całego społeczeństwa lub przeznaczone dla pewnych grup odbiorców, np. szkół, miejsc pracy, placówek służby zdrowia oraz innych instytucji i organizacji;
  • modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym – zadbanie o dobre oświetlenie ulic, tworzenie bezpiecznych dróg ze szkoły dla dzieci, monitorowanie i usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń oraz niebezpiecznych szczególnie dla dzieci związków chemicznych >zajęcia dodatkowe dla młodzieży – aktywizujące i rozwijające młodych ludzi zajęcia, np. sportowe, teatralne, plastyczne i muzyczne;
  • szkolenia policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych – ich celem powinno być ćwiczenie i usprawnianie umiejętności rozpoznawania przemocy oraz reagowania na nią;
  • polityka społeczna nastawiona na partnerstwo – zmierzająca do stworzenia partnerskiego układu między policją a różnymi grupami społecznymi;
  • specyficzne programy dla organizacji i instytucji – realizowane w szkołach, miejscach pracy, obozach dla uchodźców, szpitalach, domach opieki oraz innych placówkach służby zdrowia i socjalnych; programy te mają na celu zmianę środowiska instytucjonalnego;
  • skoordynowane działania społeczne – aktywizujące wiele sektorów i instytucji jednocześnie w celu poprawienia na przykład systemu pomocy dla ofiar.

Wymienione wyżej programy i działania sprawdzają się i dobrze funkcjonują w niektórych państwach oraz społecznościach. Ważnym elementem przeciwdziałania przemocy na poziomie społecznym jest współpraca interdyscyplinarna różnych instytucji, organizacji i służb społecznych, np. urzędników miejskich, pracowników pomocy społecznej, szkół, policji, służby zdrowia. W celu zidentyfikowania problemu przemocy i przeciwdziałania mu potrzebna jest wymiana informacji między wymienionymi resortami oraz promowanie świadomości społecznej na temat przemocy i jej typów.