Prewencja na poziomie interpersonalnym

P

Prewencja interpersonalna skupia się głównie na tym, jak relacja ofiary i sprawcy wpływa na innych ludzi, z którymi pozostają oni w interakcji. Ważne są też w tym podejściu problemy lokalizowane w środowisku rodzinnym: konflikty małżeńskie, brak dyscypliny i nadzoru nad dziećmi i inne negatywne zjawiska.

Istnieje kilka typów oddziaływań interpersonalnych przeciwdziałających przemocy:

  • treningi dla rodziców – koncentrują się na wzmocnieniu więzi emocjonalnych między rodzicami i dziećmi, zachęcają rodziców do stosowania konsekwencji jako jednej z metod wychowawczych, pomagają rodzicom w rozwoju samokontroli własnych zachowań wobec dzieci; programy dla rodziców mogą być realizowane w sytuacjach, gdy dzieci są narażone na przemoc ze strony swoich rodziców; również jako programy przeciwdziałające przestępczości w przyszłości, w przypadku gdy zachowanie dziecka jest powodem do obaw;
  • programy mentorskie – skierowane są do konkretnego młodego człowieka szczególnie narażonego na rozwój zachowań antyspołecznych – opieki nad nim podejmuje się osoba dorosła spoza rodziny, która staje się modelem właściwych postaw i zachowań;
  • terapia rodzin – celem takich działań jest poprawa komunikacji i interakcji w rodzinie, nauczenie rozwiązywania problemów, pomoc dzieciom i rodzicom w sytuacjach problemowych;
  • interwencje i wizyty domowe – ich celem jest regularne kontaktowanie się z rodziną pielęgniarki środowiskowej lub innego profesjonalisty; szczególnie chodzi tu o rodziny wymagające wsparcia i przewodnictwa w procesie wychowania dzieci, gdzie istnieje duże ryzyko wystąpienia wobec nich przemocy; wizyty w środowisku rodzinnym zapobiegają też zachowaniom przestępczym dzieci w przyszłości; częścią interwencji domowej może być poradnictwo, trening różnych umiejętności, informowanie o innych źródłach pomocy;
  • trening umiejętności interpersonalnych – polega na stworzeniu grupy mieszanej mężczyzn i kobiet, gdzie pod opieką trenera rozmawia się o przemocy, problemach dotyczących interakcji przedstawicieli obu płci; członkowie grupy uczą się i rozwijają umiejętności, które pomagają rozwiązywać problemy pojawiające się w relacjach interpersonalnych.

Przedstawione powyżej formy działań i programy terapeutyczne sprawdzają się w niektórych warunkach. Zarówno w państwach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się dużą skuteczność w zmniejszaniu zasięgu przemocy rodziców wobec dzieci okazały się mieć interwencje i wizyty domowe. Są one również obiecującą metodą zapobiegawczą wobec przestępczości i przemocy młodzieży. Treningi dla rodziców i terapia rodzin dają również pozytywne długotrwałe efekty – zmniejszają zasięg zjawiska przemocy i przestępczości.