Zmiany w prawie pracy: urlopy

Z

Prawo belgijskie ulegnie w 2024 roku dwóm istotnym zmianom, w wyniku konieczności dostosowania prawa belgijskiego do prawa Unii Europejskiej w zakresie urlopów rocznych.

 1. Przeniesienie urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym z przyczyn niezależnych od pracownika

Rozporządzenie królewskie -A.R. z dnia 8 lutego 2023 roku wprowadziło pierwszą zmianę, dzięki której pracownik, który znajduje się w sytuacji, uniemożliwiającej mu wzięcie urlopu na koniec roku kalendarzowego może przenieść swój niewykorzystany urlop aż do 24 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

Taka możliwość będzie przyznawana w następujących przypadkach:

 • w wyniku wypadku przy pracy,
 • w wyniku wypadku nie związanego z pracą,
 • choroby zawodowej,
 • choroby nie związanej z wykonywaną pracą,
 • urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego,
 • urlopu profilaktycznego,
 • urlopu rodzinnego związanego z adopcją dziecka
 • opieki nad dzieckiem –
 1. Przenoszenie dni urlopu w przypadku powstania niezdolmności pracownika do świadczenia pracy w czasie zaplanowanego urlopu

Druga zmiana dotycząca urlopów rocznych została wprowadzona ustawą z dnia 17 lipca 2023 roku i opublikowaną w Monitorze Belgijskim dnia 31 lipca, a jej wejście w życie przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2024 roku. Ta zmiana dotyczy przypadków, gdy urlop roczny pokrywa się z okresem niezdolności do pracy.

Obecnie obowiązująca zasada w belgijskim prawie pracy mówi, że chronologicznie pierwsza przyczyna  zawieszenia świadczenia pracy ma pierwszeństwo nad kolejnymi, co jest sprzeczne z prawem UE.

Innymi słowy, pracownik, który zostaje niezdolny do pracy w trakcie swojego urlopu, ponieważ rozchorował się albo miał wypadek, nie może przenieść dni urlopu, których nie mógł “wykorzystać” z powodu choroby lub innego zdarzenia, na które nie miał wpływu. Te dni pozostają objęte  tzw. wynagrodzeniem urlopowym i nie dają prawa do zagwarantowanego świadczenia chorobowego, co jest krzywdzące dla pracownika.

Warto pamiętać, że ten przepis prawny od lat budził wiele kontrowersji z uwagi na jego sprzeczność z artykułem 7 Dyrektywy 2003/88/CE z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem europejskim pracownik ma prawo do co najmniej 4 tygodni płatnego urlopu w dowolnym czasie. W trakcie tych 4 tygodni pracownik nie może być  pozbawiaony prawa do należnego mu wypoczunku a przecież choroba lub odniesiony wypadek z pewnością skutecznie uniemożliwiają zasłużony odpoczynek. Wspomniana Dyrektywa gwarantuje pracownikowi prawo do przeniesienia dni urlopu, które przypadały na okres niezdolności do pracy. Cytowany powyżej artykuł 7 Dyrektywy europejskiej 2003/88 został teraz wdrożony do belgijskiego prawa: począwszy od 1 stycznia 2024 roku pracownik, który zachoruje w trakcie swojego urlopu, będzie uprawniony do gwarantowanego wynagrodzenia z tytułu choroby i będzie miał możliwość przeniesienia dni urlopu, w których był niezdolny do pracy na późniejszy okres.

Aby skorzystać z przeniesienia dni płatnego urlopu, pracownik musi spełnić następujące warunki:

 • Po pierwsze, jeśli chce zachować swoje dni urlopu rocznego, musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o swoim miejscu pobytu, jeśli nie jest w swoim domu.
 • Pracownik musi również przekazać pracodawcy zwolnienie lekarskie pierwszego dnia niezdolności do pracy, nawet jeśli nie jest to przewidziane w regulaminie pracy.
 • W przypadku siły wyższej (cięzki stan chorego) zwolnienie lekarskie zostanie dostarczone pracodawcy w rozsądnym terminie. Zwolnienie lekarskie musi zawierać informacje o niezdolności do pracy, przewidywanej długości niezdolności oraz informację, czy pracownik może opuścić miejsce pobytu (w przypadku ewentualnej kontroli wysłanej przez pracodawcę).
 • W tym zakresie ustawa określa, że zostanie ustanowiony określony wzór zwolnienia lekarskiego za pomocą rozporządzenia królewskiego, którego użycie będzie dobrowolne, ale umożliwi pracownikowi i lekarzowi uniknięcie pominięcia jakichkolwiek informacji koniecznych do przedstawienia pracodawcy.
 • Na koniec pracownik musi poinformować pracodawcę o swoim życzeniu przeniesienia “straconego” urlopu. Ta informacja musi być przekazana pracodawcy najpóźniej w momencie dostarczenia zwolnienia lekarskiego.

Dni urlopu, które podlegają przeniesieniu, mogą być przeniesione na późniejszy termin, którego data zostanie uzgodniona z pracodawcą.

Regulamin pracy będzie również musiał zostać dostosowany w celu poinformowania pracowników o procedurach jakie będą musiały być przestrzegane przez pracownika w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie zaplanowanego urlopu.

Przykład: Pani Elzbieta pracująca w firmie belgijskiej rozpoczeła dwutygodniowy urlop letni w dniu 1 lipca 2024 i udała się do Polski na 14 dni. Kilka dni poźniej- 7 lipca Pani Elżbieta spadła z roweru- złamała rękę oraz doznała licznych potłuczeń. Lekarz na polskim pogotowiu tego samego dnia wystawił jej zwolnienie na 14 dni. Pani Elżbieta najpoźniej 8 lipca powinna poinformować belgijskiego pracodawcę, o:

 • niezdolności do pracy (przesłać skan zwolnienia) z jego ewentualnym tłumaczeniem,
 • poinformomować, gdzie dokładanie przebywa w Polsce (adres, nawet jeśli to jest hotel),
 • poinformować, czy zwolnienie obejmuje możliwość opuszczania miejsca pobytu czy nie,
 • poinformować, że chce przenieść tydzień niewykorzystanego urlopu na poźniejszy okres.
 • UWAGA-Jeśli pracodawca nie będzie poinformowany o woli przeniesienia urlopu w tym samym momencie, w którym otrzyma on zwolnienie to niewykorzystany urlop przepadnie.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста