Listopadowa akcja 16 Dni Przeciw Przemocy

L

 

 

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Zjawisko przemocy w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią i ma różne odmiany. Przemoc domowa, mobbing w miejscu zatrudnienia. Wg danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, ogólna liczba osób dotkniętych przemocą domową w 2018 r. wyniosła  88 133, z czego w 65 057 zgłoszonych przypadkach sprawy dotyczyły kobiet. Z kolei największą grupę wśród sprawców przemocy w rodzinie stanowią mężczyźni.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11 – 10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Rodzaje przemocy

Najczęściej spotykanym rodzajem przemocy jest przemoc w rodzinie i polega ona na  wszelkich działaniach, które mają na celu wykorzystywanie przewagi sił i skierowanie ich przeciw bliskiej osobie. Powoduje zmiany psychiczne i fizyczne u ofiary.

Przemoc przyjmuje następujące formy:

Przemoc psychiczna polega na agresywnym zachowaniu, które budzi poczucie zagrożenia. Może mieć charakter wyśmiewania, wyzywania, groźby, kontrolowania, narzucania własnych racji. Przemoc psychiczna to również ograniczenie kontaktów z innymi. Nie zostawia śladów na ciele w postaci ran, lecz powoduje duże spustoszenie moralne oraz ogromne problemy emocjonalne.

Z przemocą psychiczną powiązana jest bardzo często przemoc ekonomiczna. Ciągłe kontrolowanie wydatków partnerki, ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, ukrywanie własnych dochodów, wzbudzanie poczucia winy w związku z każdym zakupem, nawet tym niezbędnym.

Przemoc fizyczna to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. bicie, duszenie, ciągnięcie za włosy, używanie broni lub niebezpiecznych narzędzi) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Przemoc fizyczna w rodzinie jest często ukrywana latami.

Przemoc w rodzinie o charakterze seksualnym powoduje poważne następstwa. Przemoc seksualna jest to wymuszanie pożycia seksualnego. Pamiętajmy, że w małżeństwie też może dochodzić do gwałtu, i jest to niestety częste zjawisko, o którym kobiety rzadko mówią.

Skąd biorą się zachowania przemocowe?

Przemoc bierze się z patologicznej potrzeby kontroli nad drugą osobą, a ta potrzeba paradoksalnie bierze się z lęku sprawcy przemocy, że gdy straci kontrolę to okaże się „nikim”. Ma to związek z bardzo obniżonym poczuciem własnej wartości u przemocowców.  Często okazuje się, że dzisiejsi sprawcy przemocy, kiedyś jako dzieci byli sami jej ofiarami: bezpośrednimi lub pośrednimi.  To nie ma znaczenia, czy byli świadkami przemocy we własnym domu, czy byli bezpośrednimi jej ofiarami, ponieważ w obydwu tych przypadkach odtwarzają zakodowane, schematyczne zachowania. Można przewrotnie powiedzieć, że dla nich przemoc to taka „zwyczajność”, którą jako dorośli wprowadzaj we własnych rodzinach, ponieważ tylko to znają ze swojego doświadczenia. Tylko to daje im poczucie bezpieczeństwa oraz że są „kimś”.

Z punktu widzenia psychologii przemoc jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Skutki jej są długotrwałe i istotnie wpływają na codzienne funkcjonowanie osób, których dotyczy. Z przemocą można sobie poradzić i z naszych doświadczeń wynika, że im szybciej osoba krzywdzona podejmie działania, tym mniejsze będą koszty emocjonalne ponoszone przez nią (i także przez dzieci, jeśli są w rodzinie).

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu.

Bardzo istotne jest, żeby dopuścić do głosu naszą wewnętrzną intuicję lub nazwijmy to nawet naszym wewnętrznym Aniołem Stróżem.  Jeżeli mamy wrażenie, że ktoś nas źle traktuje, czujemy choćby najmniejszy emocjonalny dyskomfort i jest to zdarzenie powtarzalne, to powinna nam się zapalić czerwona lampka. Jeśli wydaje nam się, że coś jest nie ta to prawdopodobnie tak właśnie jest i nie można tego głosu zagłuszać!  Im dłużej będziemy tkwić w toksycznym związku, tym nasza tolerancja na zachowania przemocowe będzie wzrastać i będzie nam coraz ciężej się uwolnić z takiego związku.

Pamiętaj-nie jesteś sama. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Aby pomóc kobietom znajdującym się w przemocowym związku- Centrum Antyprzemocowe Elles pour Elles-Kobiety dla Kobiet we współpracy ze Stowarzyszeniem Trampolina ASBL oraz Brukselskim Klubem Kobiet-organizuje różne inicjatywy mające na celu pomoc w wyjściu z tej trudnej sytuacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w Kręgach Kobiet prowadzonych online a także zachęcamy do kontaktu z wolontariuszkami na Niebieskiej Linii +32 (0) 466 901 702.

W ramach projektu organizowane są indywidualne konsultacje prawne oraz psychologiczne.

Więcej informacji na stronie https://przelamcisze.be/

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста