Jak zmienić majątkowy ustrój małżeński lub zmodyfikować umowę małżeńską?

J

 

Niezależnie od ustroju małżeńskiego, czyli bez względu na to czy pozostajesz we wspólnocie majątkowej czy masz spisaną tzw intercyzę , możesz w dowolnym momencie istnieje możliwość jego zmiany lub dokonać modyfikacji istniejącego ustroju.

Istnieją dwa różne sposoby dokonania zmiany ustroju majątkowego małżeńskiego.

Pierwsza możliwość to wprowadzenie pewnych zmian do istniejącego ustroju. Przykład: Marek i Joanna spisali przed notariuszem intercyzę przed zawarciem związku małżeńskiego. Oznacza to, że każdy z małżonków dysponuje w sposób dowolny swoim majątkiem i każda nabyta przez któregokolwiek z małżonków rzecz wchodzi do jego majątku osobistego. Marek po kilku latach małżeństwa nabył dwa mieszkania, które automatycznie się jego wyłączną własnością. Niemniej  jednak Marek chciałby, aby jedna z tych nieruchomości, w której razem mieszkają z Joanną i dziećmi, należała także do niej. W związku z tym Marek postanowił zmodyfikować obowiązujący ustrój majątkowy wprowadzając mieszkanie do wspólnoty majątkowej.

W ramach takiej modyfikacji  można także dokonać potrącenia, darowizny między małżonkami lub jej odwołania, ograniczyć wspólnotę majątkową poprzez wyjęcie pewnych dóbr poza wspólnotę lub całkowicie  zmienić ustrój: na przykład poprzez przyjęcie ustroju separacji majątkowej zamiast ustroju wspólnotowego.

We wszystkich przypadkach konieczny będzie akt notarialny: akt zmieniający. Istnieją dwa rodzaje modyfikacji: te, dla których konieczny jest spis majątku małżonków oraz te, dla których inwentarz nie jest obowiązkowy.

Modyfikacja bez inwentarza

Jeśli chcesz pozostać w związku małżeńskim w ramach tego samego ustroju małżeńskiego- rozdzielności majątkowej, ale chcesz dokonać jej prostej modyfikacji poprzez wprowadzenie pewnych elementów do wspólnoty majątkowej, to wówczas spis inwentarza nie jest konieczny.

Modyfikacja z inwentarzem

Inwentaryzacja jest obowiązkowa w następujących przypadkach:

  • Na prośbę jednego z małżonków. Akt zmieniający musi być następnie poprzedzony notarialnym spisem inwentarza całego majątku ruchomego i nieruchomego oraz długów małżonków.
  • Gdy następuje zupełna zmiana ustroju małżeńskiego. Przykład: chcesz przejść z ustroju majątkowego na reżim rozdzielności majątkowej

 

W celu ustalenia kosztu dokonania modyfikacji ustroju majątkowego prosimy o kontakt z naszym działem prawnym.

Przypominamy, że konsultacje są odpłatne w związku z czym wycena oraz opis przebiegu procedury będzie możliwy jedynie po wniesieniu stosownej opłaty.

 

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста