Renta rodzinna w Belgii. Pension de survie.

R

Co dzieje się w przypadku śmierci współmałżonka, który odprowadzał składki emerytalne w Belgii? Być może jesteś uprawniony do otrzymywania części jego belgijskiej emerytury w formie renty rodzinnej. Poniżej zamieszczamy informacje na temat wysokości i warunków jej uzyskania.

Metoda obliczania i wypłata renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej

Kwotę renty rodzinnej, oblicza się w następujący sposób:

Jeśli twój współmałżonek był na emeryturze,  to nalicza się 80% emerytury, którą otrzymywał, mnożąc przez współczynnik (x0,75).
Z drugiej strony, jeśli zmarł przed przejściem na emeryturę, to sposób obliczania jego emerytury jest inny. Takie wyliczenie uwzględnia okres jego kariery zawodowej między 1 stycznia roku jego 20. urodzin a 31 grudnia roku poprzedzającego jego śmierć.

Przykład :

Mąż Pani Mirosławy zmarł w 2019 roku w wieku 55 lat Czyli zmarły nie miał 45 lat stażu pracy. W takim przypadku będą brane pod uwagę przy obliczaniu renty rodzinnej jego lata w okresie 1986 a 2018 r. (czyli 32 lata).

Należy jednak pamiętać, że dokładna kwota renty rodzinnej może również różnić się w zależności od kilku czynników, którymi są:

 • Liczba osób, które do niej uprawnione
 • Ewentualne prawo byłego współmałżonka do gwarantowanej płacy minimalnej lub do gwarantowanej minimalnej emerytury
 • W przypadku urzędników służby cywilnej, do ograniczenia wynikającego ze względnego lub bezwzględnego maksimum Twojej emerytury
 • Jeśli łączysz rentę rodzinną z innymi dochodami lub emeryturami.

Połączenie renty rodzinnej z innymi dochodami

Istnieją przepisy, które pozwalają łączyć rentę rodzinną z jednym lub kilkoma innymi źródłami dochodu. Oto niewyczerpująca lista tych zasad akumulacji.

 • Możliwe jest łączenie renty rodzinnej z dochodami zawodowymi. Jednak Twój dochód nie może wówczas przekroczyć określonego pułapu, który jest ustalany na podstawie różnych kryteriów, takich jak wiek, staż pracy itp.
 • Ponadto istnieje możliwość połączenia renty rodzinnej pracownika z belgijskim lub zagranicznym dochodem zastępczym, takim jak na przykład z zasiłkiem chorobowym lub z zasiłkiem dla bezrobotnych, ale jedynie przez okres 12 miesięcy.Jeśli łączysz rentę rodzinną z dochodem zastępczym, wysokość  renty jest ograniczona do 821,38 euro w przypadku emerytury pracowniczej i 730,06 euro w przypadku emerytury urzędnika. Następnie, po 12 miesiącach akumulacji, jesteś zmuszony wybrać pomiędzy jednym z dwóch dochodów. Jeśli wybierzesz dochód zastępczy, wówczas emerytura jest zawieszona do momentu, gdy przestaniesz ją otrzymywać i odwrotnie.
 • Możliwe jest również łączenie renty rodzinnej z emeryturą do określonego pułapu. Pułap ten jest obliczany z uwzględnieniem wysokości renty rodzinnej oraz stażu pracy, na podstawie którego jest obliczana.

Kumulacja kilku rent rodzinnych

Jeśli masz prawo do kilku pracowniczych rent rodzinnych, wówczas zostanie Ci wypłacona tylko najkorzystniejsza renta rodzinna. Może tak być na przykład w przypadku śmierci pierwszego oraz drugiego męża.

Jeśli masz uprawnienia do korzystania z kilku rent rodzinnych w wynikających z różnych systemów, nie możesz ich wszystkich łączyć. Emerytura pracownicza jest zawsze wybierana w pierwszej kolejności, jeśli jest najkorzystniejsza. Ale jeśli tak nie jest, kwota, którą otrzymujesz z innego systemu, zostanie odjęta od emerytury pracowniczej.

Kto ma prawo do renty rodzinnej w Belgii?

W większości przypadków masz prawo do renty rodzinnej, jeśli jesteś współmałżonkiem pracownika lub urzędnika, który zmarł. Z tego powodu pomoc ta nazywana jest także rentą wdowią. Jednak przysługuje Ci to również wtedy, gdy jesteś byłym małżonkiem lub sierotą zmarłego niedawno urzędnika służby cywilnej.

Renta dla wdów lub wdowców

Aby móc korzystać z renty rodzinnej jako pozostały przy życiu współmałżonek (renta wdowia), musisz spełnić określone warunki. Są one związane z Twoim wiekiem, ale także z relacją, jaką miałeś z byłym współmałżonkiem.

Warunki związane z twoim wiekiem w chwili śmierci

Pierwszym warunkiem uzyskania renty wdowiej jest osiągnięcie minimalnego wieku w chwili śmierci współmałżonka. Wiek ten wzrasta o pół roku każdego roku i obecnie wynosi 49 lat (2023 r.)

Warunek związany z twoim stanem cywilnym

Drugim warunkiem otrzymania renty wdowiej jest pozostawanie w związku małżeńskim ze zmarłym przez co najmniej rok.

Renta rodzinna

Jeśli jednak tak nie jest w Twoim przypadku, możesz ją mimo wszystko otrzymać, jeśli znalazłeś się w jednej z poniższych sytuacji:

 • W legalnym konkubinacie z osobą przed ślubem. Możesz wtedy otrzymać rentę rodzinną, jeśli ten okres dodany do okresu, w którym byłeś w związku małżeńskim, trwał jednak dłużej niż rok;
 • Miałeś na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, na które Ty lub twój małżonek otrzymywaliście zasiłki rodzinne w chwili śmierci;
 • Jedno lub więcej Twoich dzieci urodziło się, kiedy byłeś w związku małżeńskim lub w legalnym konkubinacie;
 • Przyczyną śmierci współmałżonka jest wypadek lub choroba zawodowa stwierdzona przed ślubem.

Renta rodzinna dla sierot

Sieroty mogą również otrzymać część renty jednego ze zmarłych rodziców, jeśli spełnią kilka warunków

 • Jest sierotą po ojcu lub matce, a ich drugi rodzic nie ma prawa do renty rodzinnej.
 • Istniała więź pokrewieństwa tylko ze zmarłym rodzicem. Na przykład osoba mieszkała tylko z matką, która właśnie zmarła, a ojca nie zna.
 • Wreszcie ostatnim warunkiem otrzymania renty rodzinnej jako sierota jest posiadanie mniej niż 18 lat w chwili śmierci rodzica. Jeśli tak nie jest, dziecko nadal może z niego korzystać, ale nadal musi kwalifikować się do zasiłków rodzinnych.

Przykład
Mama Sandry umiera w 2018 roku, a jej ojciec ma zaledwie 45 lat. Tata Sandry nie może zatem otrzymywać renty rodzinnej po swojej żonie, ponieważ nie spełnia kryterium wieku. W związku z tym to właśnie to właśnie Sandra, mając 16 lat otrzyma to świadczenie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są Twoje uprawnienia do pobierania renty rodzinnej zapraszamy do umówienia się na konsultację.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста